måndag 3 september 2012

Krim

Den del av Krimkriget som kallas Ålandskriget hade även andra påföljder än att Bomarsund jämnades med marken år 1854.

Samma år "besökte" engelsmännen Brahestad och brände 13st skepp och förråden i hamnen. Senare häjades Uleåborg ännu värre.

När sedan ångfartygen Odin och Vulture försökte landsätta 8st barkassar vid Halkokari utanför Karleby i Österbotten så var man förberedda. Denna skärmystling misslyckades kapitalt för engelsmännen och resulterade i en av försvararna erövrad barkasse, en knippe döda engelsmän och på senare tid ett monument (som påminner om ett Borg-skepp ur SciFi filmerna Star Trek).
Samma år försökte de tre skovelhjulsdrivna fregatterna Vulture, Valorous och Leopard hitta en säker passage in till Jakobstad men där hade man förberett sig genom att montera ner all fyrbåkar och andra riktmärken samt att ställa upp kanoner i hamnområdet.

Året efter, 1855, försökete ångkorvetten HMS Firefly ta sig in till Jakobstad men misslyckades.

https://sites.google.com/site/whowasoliverlang/h-m-s-firefly

Nedan en bild av ett liknande skepp Senare på hösten fick man besök av ångfregatten Tartar och ångkorvetten Dragon vars baskassar försökte loda hamninloppet under parlamentärsflagg. När detta misslyckades bombarderade man staden utan att göra närmvärd skada

"Den 6 november anföllo engelsmännen hamnen vid Jakobstad men vunno ingen framgång, tack vare garnisonens och stadsbefolkningens samfällda operationer. Enligt chefens för Vasadetachementet, general Bloms rapport, hade både rådman Strömberg, handlandena Tuden och Kierulf samt skepparen Nylund med synnerligt nit uppfört batterierna vid Jakobstad samt försett dem med kanoner och öfriga förnödenheter. Under striden befunno de sig på batteriet och höllo för öfrigt, i synnerhet nattetid, vakt. Borgmästaren Tengström afslog klokt och med fasthet de af fiendens parlamentär framställda förslagen, uppfyllde nitiskt militärbefälets fordringar samt uppmuntrade på allt sätt stadsinvånarna att deltaga i försvaret. Bland militärbefälet utmärkte sig främst kapten Schauman, hvars tapperhet och organisationsförmåga Jakobstad till stor del hade att tillskrifva sin räddning undan faran att nedbrännas och att se sin i hamnen liggande flotta af handelsfartyg förstörd."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar